AMIKACIN 500+METHYL PARABEN 0.18% W/V+PROPYL PARABEN 0.02% W/V