AMIKACIN 100+METHYL PARABEN 0.18 % W/V+PROPYL PARABEN 0.02% W/V